Hetkeolukord, nõuanded ja uued meetmed COVID-19 kriisi ajal audiovisuaalsektorile.

Vabariigi valitsus kuulutas 12. märtsil seoses koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas ja viiruse leviku laienemisega Eestis välja eriolukorra. Eriolukord kehtis 17. maini 2020.

Eestis taastus filmide tootmine 3. juunil (mängufilm “Kalev”). Rahvusvaheline tootmine taastus 2. juulil (TV-draamasari “Bad Apples”).

Eesti filmitööstuse arengu ja jätkusuutlikkuse toetamiseks hetkeolukorras on Eesti Filmi Instituut kokku pannud alljärgneva materjali, koondades kokku meetmed, mis hetkel riigis kehtivad ja mille järgimine aitab viiruse levikut piirata.

Kogusime valitsuse ja Terviseameti andmete põhjal kokku juhised, mis kehtivad avalikus ruumis ja jagatud töökeskkondades, et nende põhjal luua kokkuvõtlik koodeks audiovisuaalsektorile ajutises COVID-19 aegses töökorralduses toimetamiseks vältimaks enda ja teiste nakatumist.

Praegune elukorraldus on täis teadmatust ning segadus valitseb meie ümber ja sees. See jääb kindlasti kehtima mõneks ajaks ka peale eriolukorra lõppemist. Seepärast on oluline meeles pidada, et eelkõige tuleb säilitada kaine mõistus ning mõistlik ja hooliv suhtumine.

Meeles tuleks pidada, et riske tuleb esmajoones hinnata situatsioonipõhiselt, kohandades meetmeid vastavalt olukorrale, lähtudes produktsiooni suurusest ja töökorraldusest. Antud reeglistik ei pruugi lahendada kõiki kerkivaid probleeme või ohuolukordi, pigem on eesmärk pakkuda abistavat infot teadliku ja ohutu produktsiooni planeerimisel.

Hetkelisel statistikal koroonaviiruse leviku kohta saab silma peal hoida siin.

Ametliku info eriolukorra kohta Eestis leiab
siit.

KOHUSTUSLIKUD NÕUDED TÖÖKESKKONNAS

Produktsioonifirmadel ja tööandjatel on kohustus kinni pidada riiklikest juhistest. Tagada tuleb vajalikud hügieeninõuded ja füüsilise distantseerumise meetmed, et püsiks turvaline ja tervislik töökeskkond. Infektsiooniohu vältimise eest vastutab eelkõige produtsent, kellel on võimalus määrata viiruseohutuse eest vastutav isik.

Iga filmigrupi liige peab end kurssi viima nii kontoris kui ka võtteplatsil kehtestatud ettevaatusreeglitega, sealhulgas ka Terviseameti üldiste juhistega.

 • Alates 16. novembrist kehtib avalikus kohas viibimisel kehtib 2+2 reegel: üheskoos tohib liikuda kuni kaks inimest ning teistega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad.

*Politsei- ja Piirivalveametile leevendas 2+2 reeglit filmivõtete läbiviimisel. Filmivõtted arvestatakse, kui töökeskkond, mitte avalik koht. Tuleb küll järgida ohutusnõudeid ja võtte planeerimisel meeles pidada Terviseameti juhiseid, kuid PPA luba teadvustab, et igas olukorras pole 2m vahe hoidmine võimalik.  Hetkeolukorda arvestades on keelatud massistseenide korraldamine ja kindlasti tuleb võte läbi mõelda ja planeerida selliselt, et hoidutaks tegevustest, mis meelitavad inimesi hulgakesi kogunema, ka spontaanselt.

 • Hügieenireeglite järgimine
 • Maskide ning desinfitseerimisvahendite kasutamine ja tagamine võttemeeskonnale. Alates 16. novembrist tuleb kanda maski või katta nina ja suu ühistranspordis, kaubandusettevõtete teenindussaalides ja nende üldkasutatavates ruumides ning konverentsidel, kontsertidel, teatris ja kinos.
 • Haigusmärkide ilmnemisel on kohustuslik jääda koju karantiini (14 päeva).
 • Töötajatel soovitame teha võimaluse korral kaugtööd.

ÜLDISED ETTEVAATUSABINÕUD/SOOVITUSED AUDIOVISUAALVALDKONNALE

 • Filmitootmisfirmades viiakse enne võtteperioodi läbi koroonaviiruse ennetustöö võttes ühise vastutuse viiruse levitamise takistamiseks võtteplatsil.
 • Analüüsida võimalikke riske ja koostada plaan tagamaks turvaline ja tervislik töökeskkond võtteplatsil vastavalt pidevalt muutuvale olukorrale.
 • Filmivõtete planeerimisel peaks meeskonna arv olema optimaalne ja võimalikult vajadustele vastav. Filmigrupi suuruse planeerimisel tuleb arvesse võtta võttekoha eripära ja selle suurust, et tagada kaitsemeetmete korrektne järgimine.
 • Filmi tootja määrab viiruseleviku tõkestamise eest vastutava isiku, eeldatavasti võttekohtade eest vastutav isik (location manager), kelle vastutada on desinfitseerimisvahendite, maskide, kätepesuvõimaluste ja piltjuhiste olemasolu võtteplatsil. Võttepaikade eest vastutav isik on võtteplatsil koroonaviiruse ohutuse kontaktisik.
 • Filmi tootja koos osakonnajuhtide ja võttepaiga turvalisuse eest vastutava isikuga koostavad võttepäeva eel plaani kaitsemeetmete osas ja iga võttepäeva alguses teeb režissööri esimene assistent (first AD) meeldetuletuse ettevaatusabinõude osas.
 • Filmigrupi liikmel on kategooriliselt keelatud ilmuda võtteplatsile, kui tal on haigusnähud või kui ta tunneb end halvasti. Haigestunud grupiliige peab koheselt koju minema. (Grupiliige võib tööle naasta 14. päeva möödudes tingimusel, et ta on täielikult terve – st ei esine respiratoorseid sümptomeid ega palavikku. Haigestunud grupiliige peab võtma ühendust oma perearstiga).
 • Grupiliige teavitab koheselt filmi tootjat, kui COVID-19 kahtlus leidis kinnitust. COVID-19 diagnoosi kinnitumisel desinfitseeritakse ja puhastatakse töökoht ja töövahendid, mida grupiliige puudutas; selgitatakse välja inimesed, kes olid haigestunud grupiliikmega sümptomaatilisel perioodil lähikontaktis. Lähikontaktsed peavad jääma koju 14. päevaks ning jälgima oma tervist, ülejäänud töötajad võivad jätkata oma igapäevast töörutiini, kuid peaksid samuti hoolikamalt jälgima oma tervist.
 • Kui grupiliikmel COVID-19 diagnoos ei leidnud kinnitust, peavad teised grupiliikmed igaks juhuks jälgima 14. päeva jooksul oma tervist.
 • Filmivõtete eeltöö ja koosolekud tuleks läbi viia videosilla vahendusel, kui see pole võimalik, siis pidada võimalusel kinni 2+2 reeglist.
 • Ülesannete kavandamisel peaks arvestama riskigruppi kuuluvate inimestega. Riskirühma kuuluvad krooniliste haigustega ja vanemaealised inimesed, kelle organism ja immuunsus võivad olla nõrgemad.
 • Tehnikat ja ühiskasutuses olevaid pindu tuleb puhastada regulaarselt. Soovitus on regulaarselt puhastada ka isiklikke telefone ja teisi kasutusel olevaid digivahendeid.
 • Maskid ning desinfitseerimisvahendite olemasolu tagatakse kõigile võtteplatsil töötavatele inimestele. Maske on soovitatav kasutada eelkõige siseruumides, kus füüsilist distantseerumist võib olla keeruline pidevalt hoida.
 • Grimmi ja kostüümi ruumid peaksid võimalusel olema eraldi. Lähikontaktse töö puhul peab grimmi ja kostüümi meeskond kandma maski ja soovitatavalt ühekordseid kindaid. Võimalusel tegeleb näitlejaga korraga vaid üks meeskonna liige. Jälgida tuleb, et ruumis viibiks võimalikult vähe inimesi.
 • Eelistada võimalusel vabas õhus olevaid võttepaiku. Siseruumides tuleb tagada hea ventilatsioon või ruume õhutada regulaarselt. Kui ruume ei ole võimalik tuulutada, tuleks desinfitseerimisvahendiga regulaarselt pindu puhastada.
 • Võtte eel valmistada ette võimalikult palju, et vältida liigset inimeste kogunemist, kus meeskonnaliikmed peavad kokku puutuma ja pole võimalik järgida 2+2 reeglit.
 • Vähendada paberkandjal olevate jagatavate dokumentide kasutust ja ringlust (call sheedid, stsenaariumid), eelistada digiversioone.
 • Toitlustusega seotud isikud peavad järgima kõrgendatud hügieeninorme. Söömine toimub järgides 2+2 reeglit. Toit ja jook serveeritakse personaalselt või eelnevalt pakendatud portsjonpakendisse.
 • Jälgime Terviseameti prognoose ja järgime riiklikke ettekirjutisi.

Norra Virke produtsentide ühing koostöös, Norra filmitöötajate liidu, režissööride, stsenaristide ja näitlejate gildiga on kokku pannud väga põhjaliku ülevaatliku eeskirja, kus on välja toodud ka juhised eri osakondadele ja abinõud, millele tähelepanu pöörata võtteperioodil ning eel-ja järeltootmises. Soovitame ka sellega end võtete planeerimisel kurssi viia.

INFOKS VÄLISPROJEKTIDE PLANEERIMISEL

Hetkel kehtivad nii Eesti sise- kui ka välispiiri ületamisel ajutised piirangud.

Eestisse võivad siseneda: 

 • Eesti kodanikud ja elanikud ning nende perekonnaliikmed. Eesti kodanikud ja elanikud lubatakse riiki sõltumata sellest, kas neil on haigustunnused või mitte;

 • Euroopa Liidu, Schengeni riikide, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi, Andorra, Monaco, San Marino ja Vatikani kodanikud ja elanikud ning pikaajalise viisaga isikud ja nende perekonnaliikmed, kui neil ei ole haigustunnuseid. (Vaata nimekirja);

 • Euroopa Liidu Nõukogu soovituse lisas 1 esitatud nimekirja riikide kodanikud.

 • Haigustunnusteta välisriikide kodanikud ja eelpool nimetamata välisriikide kodanikud, kes tulevad Eestisse õppima või töötama; viisaga Eestisse tööle tuleva tippspetsialistina, iduettevõttesse või IKT valdkonda tööle tuleva välismaalase pereliikmed.

 • Erandid kehtivad ka näiteks kauba ja tooraine transportijatele, rahvusvahelise kauba- ja reisijateveoga seotud inimestele, Eestis tegutseva ettevõtte tehnoloogilise tööga seotud inimestele, tervishoiuteenuste osutajatele, diplomaatidele, rahvusvahelise sõjalise koostöö raames saabuvatele inimestele ning sisenemiseks eriloa saanud inimestele. Kõik erisused on välja toodud Vabariigi Valitsuse korralduses 282.

Eestisse saabuja elektroonilise piiriületaja tervisedeklaratsiooni saab täita ära juba 24h enne Eestisse tulekut. Nii toimides läheb piiriületus ladusamalt ja ei pea ootama järjekorras, et täita paberil deklaratsiooni. Piirivalve võib küsida e-mailile saadetud piiriületuse deklaratsiooni kinnituse esitamist kas elektroonselt või paberkandjal.

Hetkeseisuga saab Eestisse siseneda karantiini jäämata, tulles Iirimaalt, Maltalt, Portugalist, Soomest, Vatikanist** või Ühendkuningriigist kui nendes riikides on viibitud 14 päeva vahetult enne Eestisse tulemist.

Eestisse saabudes tuleb viibida 10 päeva karantiinis juhul kui inimene saabub siia riigist, kus viimase 14 päeva COVID-19 haigestunute arv 100 000 elaniku kohta on suurem kui 150. Väiksema haigestunute arvuga riigist tulles, karantiinis viibima ei pea.

** Vatikani nakkuskordaja on 0, kuid Vatikanist läbi Itaalia Eestisse reisides kehtib siiski 10 päeva pikkune liikumisvabaduse piirang.

Riigid väljastpoolt Euroopa Liitu

Riigid väljastpoolt Euroopa Liitu, mille elanikel on lubatud Eestisse siseneda, muu hulgas turismi eesmärgil: Austraalia, Lõuna-Korea, Rwanda, Singapur, Tai ja Uus-Meremaa.

*Rakenduvad liikumisvabaduse piirnagudLiikumisvabaduse piirang kehtib siis, kui riigi nakatumisnäitaja on üle 16.

Liikumisvabaduse piirangu aja lühendamiseks kehtib järgnev kord (saabudes nii Euroopa riikidest kui ka väljaspoolt Euroopat): 

 1. inimesed, kes ei soovi pärast Eestisse saabumist 10-päevast liikumisvabaduse piirangut, võivad teha koroonaviiruse PCR testi juba välisriigis, kuni 72 tundi enne Eestisse saabumist. Eestis olles on siis võimalik mitte enne kui kuuendal päeval pärast välismaal tehtud esimest testi teha teine test. Inimene vabaneb 10-päevasest liikumisvabaduse piirangust ennetähtaegselt, kui mõlema testi tulemused on negatiivsed;
 2. inimesed, kes ei ole teinud testi kuni 72 tundi enne Eestisse saabumist, võivad teha Eestis esimese testi kohe pärast riiki saabumist ning teise testi mitte varem kui kuus päeva pärast esimese testi tegemist. 10-päevase liikumisvabaduse piirangu saab lõpetada ennetähtaegselt juhul, kui mõlema testi tulemus on negatiivne.

Testi tõendi nõuded leiad koroonatestimise veebilehelt. Teisele testile registreerimiseks saavad piirületajad pöörduda avaliku testimise kõnekeskusesse (678 0000). Testimise üksikasjadega saab tutvuda samuti koroonatestimise lehel.

Pärast esimest negatiivset testi on lubatud näiteks:

 • täita edasilükkamatuid ja vältimatuid töökohustusi;
 • osaleda vältimatul perekondlikul sündmusel;
 • naasta riiki, kust Eestisse siseneti, juhul kui reisimise põhjuseks on vältimatu töötamine, õppimine või perekondlik sündmus.

Loe liikumisvabaduse piirangu tingimuste kohta terviseameti lehelt.

10-päevase liikumisvabaduse piirangu ja COVID-19 testimise nõudeid ei kohaldata (saabudes nii Euroopast kui ka väljastpoolt) isikutele, kes

 1. on läbi põdenud COVID-19 haiguse ja arsti poolt terveks tunnistamisest ei ole möödunud rohkem kui kuus kuud;
 2. on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise ja selle lõpetamise päevast ei ole möödunud rohkem kui kuus kuud.

Täpsemat info vajalike tõendite kohta leiad korduma kippuvate küsimuste veebilehelt.

Igal reedel uuendatavat infot riikide ja karantiininõuete kohta leiab kriis.ee ja vm.ee lehtedel.

Reisi põhjendatust hindab ja erilube väljastab Eestis Politsei- ja Piirivalveamet. Erandit saab taotleda PPA kodulehel oleva info alusel https://www.politsei.ee/et/juhend/eriolukord.

Erilube taotleb Eesti poolne filmitootmisettevõte.

Kolmandate riikide elanikele, saabudes töötamise või Eestis registreeritud õppeasutuses õppimise eesmärgil kolmandast riigist, mis ei ole Euroopa Liidu Nõukogu soovituse lisa 1 nimekirjas, rakendub 10-päevane eneseisolatsiooni kohustus ning tuleb viivitamata Eestisse saabumise järel teha koroonaviiruse test ning kordustestimine mitte varem kui kuuendal päeval pärast esimese testi tegemist. Testimine ennetähtaegselt eneseisolatsioonist ei vabasta.

Valitsus toetas ettepanekut vabastada Pimedate Ööde Filmifestivali väliskülalised liikumispiirangutest juhul, kui nad täidavad COVID-19 leviku piiramisega seotud täiendavaid nõudeid.

Eestis viibides ja töötades on vajalik järgida kõiki sel hetkel kehtivad nõudeid.

Tutvu ka Euroopa riikide ja filmi instituutide koostatud tehniliste ja korralduslikke ettevaatusabinõudega European Film Commissions Network kodulehel.

Hoiame mõtetes kokku ja püsime terved!
Tagasiside ja ettepanekud on väga oodatud: film@filmi.ee

 

Viimati uuendatud: 19.04.2021

 

 

Kalender

Uudised

Kaks Eesti filmi linastuvad 43. Moskva rahvusvahelisel filmifestivalil

Tänavuse Moskva rahvusvahelisel filmifestivalil linastuvad kaks Eesti osalusega debüütfilmi. PÖFFi, Tromsö ja Clevelandi kavades linastunud Lauri Randla komöödia „Hüvasti, NSVL“ ja Peeter Rebase romantiline põnevik „Firebird“, mille maailma esilinastus toimus tänavu märtsis Londoni vanimal LGBTQ+ filmifestivalil BFI Flare. Mõlemad filmid on valitud Moskva festivaliprogrammi „Russian Trace“. 


Loe lisa

Rein Raamatu juubelinädal tõi üle 10 000 virtuaalse külastaja

Märtsis tähistas Eesti Animatsiooni Liit Rein Raamatu juubelinädalat virtuaalsete kinoseanssidega. Lisaks oli Eesti Joonisfilmi rajaja looming fookuses Eesti olulisematel voogedastusplatvormidel. Nädala vältel leidsid vanameistri filmid virtuaalruumis tee rohkem kui 10 000 silmapaarini. 


Loe lisa