09.10.2020

Selgituseks Arko Okk ja Acuba Film 05.10.2020 pressiteatele

Antud pressiteates kutsutakse üldsust osalema 12.10.2020 toimuval kohtuistungil, milles arutatakse OÜ Acuba Film kaebust SA Eesti Filmi Instituudi 18.11.2019 otsuse nr 19-STS-033 tühistamiseks, SA Eesti Filmi Instituudi kohustamiseks kaebaja taotlus uuesti läbi vaadata ning varalise ja mittevaralise kahju hüvitamiseks.Arvestades seda, et pressiteade on esitatud sadadele inimestele, kes on seetõttu pöördunud EFI poole selgituse saamiseks, siis peame avaldama EFI seisukoha pressiteates esitatud väidete ja faktide osas.

Pressiteates on avaldatud mitmeid fakte, mis ei ole tõesed. Samuti ei nõustu EFI pressiteates esitatud hinnangutega hindamiskomisjoni ekspertide suhtes. Kuna pressiteade on samasisuline apellatsioonkaebusega ringkonnakohtus, siis ei soovi EFI anda pressiteatele sisulist hinnangut enne kohtuotsuse tegemist.

Selgituseks märgime, et antud vaidlus on läbinud Tallinna Halduskohtu ning kohus on teinud 23.04.2020 lahendi, millega jäeti OÜ Acuba Film kaebus rahuldamata.

Toome siinjuures ära Tallinna Halduskohtu olulisemad seisukohad OÜ Acuba Film kaebuse osas.

  1. Kohus saab tuvastada hindamise sisulise õigusvastasuse juhul, kui hinnang on ilmselges vastuolus hindamiskriteeriumide ja juhtumi asjaoludega. Kohtule ei nähtu, et EFI oleks kaebaja projekti hinnates kaalutlusreegleid ilmselgelt rikkunud. EFI selgitused selle kohta, miks kaebaja taotlust ei rahuldatud, on piisavad, et jõuda järeldusele, et EFI-l oli oma ulatuslikust diskretsiooniruumist tulenevalt õigus selline otsus teha.
  2. Kaebaja väited EFI 2019. aasta täispikkade filmide stsenaariumitoetuste II taotlusvooru kallutatusest on kohtu hinnangul paljasõnalised. Kokkuvõttes ei ole kaebaja kohtule selgitanud, kuidas teiste taotluste rahuldamine eeltoodut arvesse võttes tema õigusi rikub.
  3. Haldusorganil ei ole haldusmenetluses igakordselt kohustust menetlusosalist ära kuulata. Kohus nõustub vastustajaga, et tulenevalt stsenaariumitoetuse andmise eesmärgist ja metoodikast ei ole toetuse taotluste läbivaatamisel põhjendatud taotlejat täiendavalt ära kuulata. EFI võib taotlusi lahendada, lähtudes ainult taotleja poolt esitatud teabest ning taotluses enda idee piisavalt selgelt esitamine on taotleja ülesanne. Ideede hindamisel ei kaldu hindamiskomisjon taotluses ja seletuses esitatust kõrvale. Ka puudus EFI-l vajadus lisaandmete saamiseks, kuivõrd EFI eesmärk ei ole iga taotluse puhul välja selgitada selle maksimaalset potentsiaali, et taotlust rahuldada.
  4. EFI selgitused selle kohta, miks kaebaja taotlust ei rahuldatud, on piisavad, et jõuda järeldusele, et EFI-l oli oma ulatuslikust diskretsiooniruumist tulenevalt õigus selline otsus teha. Ka ei nähtu kohtule, et EFI ei oleks otsuse tegemisel kaebaja taotluse materjalidega tutvunud, kuna EFI on vaidlustatud otsuses välja toonud kaebaja idee puudused, mida ei oleks saanud taotluse materjalidega tutvumata teha.
  5. Kohus leiab, et asjaolu, et hindamiskomisjoni hinnang, mis tahes-tahtmata on teataval määral subjektiivne, ei ühtinud kaebaja hinnanguga, ei tähenda, et hindamiskomisjoni liikmed ei oleks valdkonnas asjatundjad. Samuti ei ole põhjendatud nõuda, et stsenaariumitoetuste taotluste hindamiskomisjoni liikmete hulgas peaks kindlasti olema kirjanikud või stsenaristid. Kohtule ei nähtu asja materjalidest asjaolusid, mis tekitaksid kahtluse selle kohta, et hindamiskomisjoni liikmetel oli kaebaja taotluse hindamisel huvide konflikt.
  6. Arvestades Eesti väiksust, ei saa eeldada, et hindamiskomisjoni liige ei oleks seotud ühegi projektiga, mis EFI-lt toetust taotleb. Kohtu hinnangul on piisav, et isik ei oleks seotud ühegi projektiga, mis selles taotlusvoorus, mille hindamiskomisjoni ta kuulub, toetust taotleks.
  7. Eelnevast tulenevalt ei ole kohtu hinnangul alust EFI 18.11.2019 otsuse nr 19-STS-033 tühistamiseks, mistõttu jätab kohus kaebaja sellesisulise nõude rahuldamata. Kuivõrd tühistamisnõue jääb rahuldamata, jääb ka nõue kohustada EFI-t kaebaja taotlust uuesti läbi vaatama, rahuldamata. Nagu EFI on selgitanud, on kaebajal võimalik oma projekti 18.11.2019 otsuse põhjal täiendada ning sellega uuesti toetust taotleda.

Kalender

Uudised