KRIISIABI FILMIVALDKONNALE: FILMIVALDKONNA ETTEVÕTETE LISATOETUS

Taotlusvooru eesmärk on tagada filmitootjate, levitajate ja kinode majanduslik jätkusuutlikkus olukorras, kus COVID-19 puhangu tõttu muutusid filmide tootmise ja levitamise tegevuskavad ja eelarved ning vähenes oluliselt või peatus täielikult kinode tegevus.

Taotlusvooru aluseks on määrus „COVID-19 puhangust tingitud erakorraline abi filmivaldkonnale“.

Vaata ka: seletuskiri kultuuriministri 19.04.2021 määruse nr. 10 „COVID-19 puhangust tingitud erakorraline abi filmivaldkonnale“ määruse juurde

Taotlusvoor avatakse 3. mail 2021 ning taotluste esitamise tähtpäev on 17. mai 2021.

Taotlusvooru koordineerib SA Eesti Filmi Instituut, kes vastutab taotlusvooru väljakuulutamise eest, menetleb taotlusi ja otsustab, kas taotlus rahuldada või mitte.

Taotlus tuleb esitada Kultuuriministeeriumi toetuste taotlemise e-keskkonnas: https://toetused.kul.ee/et/login

TOETUST VÕIVAD TAOTLEDA
Filmivaldkonnas tegutsevad Eestis registreeritud eraõiguslikust isikust filmitoojad, filmilevitajad ja kinod.
Kohalike omavalitsuste üksused on oodatud kriisiabi taotlema Kultuuriministeeriumi era ja KOV kultuurikorraldajate kriisiabi voorust https://www.kul.ee/kriisiabi-era-ja-kov-kultuurikorraldajad

Filmitootjad
Filmitootja äriregistris märgitud põhitegevusala on filmide tootmine ning ta taotleb toetust:
1) tootmises oleva mängu-, dokumentaal- või animafilmi ülekulu ja kaasrahastuse tühistamise kompenseerimiseks või
2) mängu-, dokumentaal- või animafilmi, mille kinolevi oli planeeritud toimuma alates 13. märtsist 2020, tootmiseelarve omafinantseeringu selle osa kompenseerimiseks, mis ei ole kaetud kinolevist või VOD levist saadud tuluga või
3) ajavahemikul 11. märts 2021 kuni 31. mai 2021 tema põhitegevusega seotud vältimatute püsikulude kompenseerimiseks.

Filmi ülekulu või omafinantseeringu kompenseerimist taotlev taotleja peab olema filmi peatootja.

Vältimatute püsikulude kompenseerimist taotlev taotleja
1) on saanud ajavahemikul 1. jaanuar 2018 kuni 11. märts 2021 toetuse andjalt või Eesti Kultuurkapitalilt vähemalt ühele filmile arendus-, tootmis- või tootjale antud levitoetust või
2) 2019. aasta müügitulu oli vähemalt 1 miljon eurot ja tema 2020. aasta müügitulu võrreldes 2019. aastaga on langenud vähemalt 30%.

Tootmise ülekulu või omafinantseeringu kompenseerimist taotlev taotleja ei saa küsida püsikulude kompenseerimise toetust ja vastupidi.

Filmilevitajad
Filmilevitaja taotleb toetust vältimatute püsikulude kompenseerimiseks ning on ajavahemikul 1. jaanuar 2019 kuni 31. detsember 2020 levitanud DCP esitamist võimaldava tehnoloogiaga kinodes vähemalt kaheksa täispikka filmi, iga filmi kinolevi on kestnud vähemalt seitse päeva või filmi kinolevi katkes piirangute tõttu.

Kinod
Kino taotleb toetust vältimatute püsikulude kompenseerimiseks ning korraldab regulaarselt avalikke filmiseansse, millest teavitab avalikkust ning millele müüb pileteid, ning haldab rentniku või omanikuna filmide näitamiseks sobilikke siseruume, mis on varustatud DCP esitamist võimaldava digitaalse kino tehnoloogiaga.

TAOTLEJA PEAB VASTAMA JÄRGMISTELE NÕUETELE
1) taotleja ei ole pankrotis, likvideerimisel ega sundlõpetamisel ning tal ei ole kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust;
2) taotlejal puuduvad riiklike maksude maksuvõlad või need on taotluse esitamise ajaks tasutud või ajatatud;
3) taotlejal ei ole majandusaasta aruande ja maksudeklaratsioonide esitamise võlga;
4) juhul kui toetuse andja on teinud taotleja suhtes varasemalt toetuse tagasinõudmise otsuse, ei tohi tal olla otsuse kohaselt tagasimaksmisele kuuluv toetus tähtajaks tagasi maksmata.

TAOTLEMINE
Taotlus tuleb esitada esindusõigusliku isiku või selleks volitatud isiku poolt Kultuuriministeeriumi toetuste taotlemise e-keskkonnas, kus taotleja valib vastava taotlusvooru:
1) kriisiabi filmitootjatele;
2) kriisiabi filmilevitajatele;
3) kriisiabi kinodele.

Taotlemise e-keskkond:
https://toetused.kul.ee/et/login

TAOTLUS PEAB SISALDAMA JÄRGMISI ANDMEID JA DOKUMENTE
1) üldandmed taotleja kohta;
2) teave, kui taotleja on taotlenud ja/või saanud toetust mitmest COVID-19 toetusmeetmest;
3) volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel ja volitus ei ole antud toetuse andja toetuste taotlemise e-keskkonna kaudu.

Filmitootja
1) tootmises oleva filmi puhul filmi piirangute eelne eelarve ja rahastuse plaan ning piirangutest tingitud ülekulude eelarve ja rahastuse plaan ning filmi kaasrahastajate kinnituskirjad rahastuste tühistamise kohta;
2) levis olnud filmi puhul filmi tootmiskulude ja rahastuse aruanne ning kinolevi ja VOD levi netotulu raportid;
3) püsikulude kompenseerimise puhul püsikulude eelarve kuude lõikes ajavahemiku 11. märts 2021 kuni 31. mai 2021 kohta; kasumiaruanne ja bilanss 31. detsembri 2020 seisuga, kui taotleja majandusaasta aruande esitamiseks sätestatud tähtaeg ei ole saabunud ning 2021. aasta I kvartali kasumiaruanne ja bilanss.

Filmlevitaja
Nimekiri ajavahemikul 1. jaanuar 2019 kuni 31. detsember 2020 levitatud filmide kohta, filmi esilinastuse kuupäeva ja informatsioon filmide leviperioodi pikkuse kohta päevades.

Kino  
Informatsioon taotluse esitamise seisuga kinotegevuseks kasutatavate statsionaarsete saalide arvu kohta.

TAOTLUSVOORU AVAMINE JA TAOTLUSTE MENETLEMINE

Taotlusvoor avatakse 3. mail 2021 ning taotluste esitamise tähtpäev on 17. mai 2021.

Taotluse menetlemise tähtaeg on kuni 40 tööpäeva alates taotlusvooru sulgemisest. Taotluse menetlemise käigus võib toetuse andja küsida taotlejalt selgitusi, lisainformatsiooni, taotluse täiendamist või muutmist ning puuduste kõrvaldamiseks on taotlejal aega kuni viis tööpäeva, mil peatub taotluse menetlemise aeg.

Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb Eesti Filmi Instituudi juhataja.

Toetus makstakse toetuse saajale välja kümne tööpäeva jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist.

TAOTLUSVOORU EELARVE
COVID-19 kriisimeetmes on filmitootjate lisavooru eelarve 2 miljonit eurot, filmilevitajate lisavooru eelarve 660 000 eurot ja kinode lisavooru eelarve 2,64 miljonit eurot.

TOETUSE SUURUS
Filmitootjate toetuse summa leitakse proportsionaalsuse põhimõttel. Taotlejate esitatud finantsandmete põhjal tuvastatakse iga taotluse maksimaalne põhjendatud vajadus. Kõigi taotlejate põhjendatud vajadused liidetakse ja leitakse maksimaalne koguvajadus taotlusvoorus. Kui taotlusvooru maksimaalne koguvajadus ületab vastava vooru kinnitatud eelarvet, vähendatakse kõikide taotlejate põhjendatud maksimaalset vajadust protsendimääras, mille võrra ületab nimetatud vajaduste kogusumma vooru eelarvet nii, et taotlejatele eraldatav kogusumma oleks võrdne vooru eelarvega.

Tootmise ülekulude kompenseerimise maksimaalne summa filmi kohta on 200 000 eurot. Kui taotleja taotleb toetust rohkem kui ühe filmi kulude katmiseks, on toetuse maksimaalne summa taotleja kohta 300 000.

Omafinantseeringu kompenseerimise maksimaalne summa filmi kohta on 60 000 eurot. Kui taotleja taotleb toetust rohkem kui ühe filmi kulude katmiseks, on toetuse maksimaalne summa taotleja kohta 100 000 eurot.

Püsikulude kompenseerimise maksimaalne summa on 100 000 eurot taotleja kohta.

Filmilevitajate toetuse maksimaalne summa on 200 000 eurot taotleja kohta. Toetuse summa leitakse jagades valdkonnasisese jaotuse eelarve taotlejate levitatud filmide arvuga ning korrutatakse saadud arv taotleja levitatud filmide arvuga. Maksimaalset lubatud summat ületav valdkonna sisese jaotuse eelarve osa jaotatakse uuesti nende taotlejate vahel, kelle toetus jäi esimesel arvutusel alla maksimaalse piirmäära.

Kinode toetuse maksimaalne summa on 700 000 eurot taotleja kohta. Toetuse summa leitakse jagades valdkonnasisese jaotuse eelarve taotlejate kinosaalide arvuga ning korrutatakse saadud arv taotleja kinosaalide arvuga. Maksimaalset lubatud summat ületav valdkonna sisese jaotuse eelarve osa jaotatakse uuesti nende taotlejate vahel, kelle toetus jäi esimesel arvutusel alla maksimaalse piirmäära.

Toetust ei maksta, kui toetuse arvestuslik suurus on väiksem kui 500 eurot.

ABIKÕLBLIKUD KULUD
Abikõlblik kulu on COVID- 19 puhangust tingitud piirangute tõttu tekkinud vältimatu kulu, mis on põhjendatud, on kooskõlas õigusaktidega, on tõendatud algdokumentidega ja tasutud toetuse saaja arvelduskontolt ning on selgelt eristatavalt kirjendatud raamatupidamises ja vastab Eesti finantsaruandluse standardile.

MITTEABIKÕLBLIKUD KULUD
1) kulu, mis ei ole põhitegevusega seotud;
2) kulu, mis ei ole seotud vältimatute kuludega;
3) kulu, mis on tekkinud enne abikõlblikkuse perioodi;
4) mitterahaline kulu;
5) kulu, mis on toetuse saajale juba hüvitatud või hüvitatakse teistest meetmetest või kindlustuslepingu alusel;
6) käibemaks, välja arvatud juhul, kui käibemaks ei ole käibemaksuseaduse alusel tagasi saadav;
7) rahatrahv ja rahaline karistus;
8) kohtumenetluse kulu, sealhulgas vastaspoole ja kolmanda isiku menetluskulu.

Lisainfo – filmitootjad:
Piret Tibbo-Hudgins
EFI peaprodutsent
tel: 56 467 769
e-post: piret@filmi.ee

Lisainfo – kinod ja levitajad:
Eda Koppel
EFI turundusjuht
tel: 52 033 06
e-post: eda@filmi.ee

Siim Rohtla
KM audiovisuaalnõunik
tel: 628 2338
e-post: siim.rohtla@kul.ee

Kalender

Uudised